Umów się na telefon
  Regulamin konkursu – Facebook

  Regulamin konkursu organizowanego na facebooku

   

  • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Konkursu, jest Soltra Sp. z o.o. (zwany dalej „Organizatorem”)
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  4. Konkurs jest prowadzony na stronie :

  https://www.facebook.com/SOLTRA.deweloper/ (zwanej dalej “Fanpage”).

   

  • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci
   w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
  2. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników „lubiących” fanpage firmy Soltra
   na fb.
  3. W konkursie nie mogą uczestniczyć:
  4. Pracownicy organizatora oraz podmiotów powiązanych kapitałowo i osobowo,
  5. Pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział
   w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym dostarczeniu nagrody,
  6. Członkowie najbliższych rodzin osób wskazanych w pkt. A-B
  7. Przez Pracowników rozumie się osoby świadczące prace na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, a także osoby świadczące prace na podstawie umowy o dzieło lub na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej.
  8. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków , krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
   i osoby pozostające w stosunku przysposobienia
  9. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  10. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  11. przesłanie na adres mailowy :sekretariat@soltra.pl krótkiego hasła/sloganu reklamowego dla nowej inwestycji na Osiedlu Nowe Piekary (jedno hasło)
  12. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji oraz udostępnienie wizerunku na Profilu Fb firmy Soltra Sp. z o.o.
  13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
  14. Czas trwania konkursu: od 01.08.2018 do 28.09.2018. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 15.10.2018.
  15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
  • 3. NAGRODA

  1. Nagrodą w Konkursie jest Laptop firmy Lenovo IdeaPad 320-15 QUAD 4GB 1TB MAT Win10

  Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości: 131,80 zł  zostanie w całości przeznaczona na pokrycie stosownego podatku od wygranej w konkursach zgodnie
  z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa
  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z poźn. zm.). Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej nagrody i w związku z tym nagroda pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikowi. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze
  i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

  1. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
  2. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

   

   

   

   

  • 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

  1.W ceku wyłonienia Laureata Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu powołana zostanie Komisja konkursowa w skład której wejdą Pracownicy firmy Soltra sp. z o.o.

  1. Miejscem obrad Komisji jest siedziba firma Soltra sp. z o.o.
  2. Zadania Komisji Konkursowej:

  – weryfikacja zgłoszeń, pod względem spełnienia warunków uczestnictwa pkt 2.

  – rostrzygnięcie Konkursu poprzez wyłonienie Zwycięzcy spośród prawidłowo przesłanych zgłoszeń

  – sporządzenie protokołu z obrad Komisji,

  – rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

  1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres
   e-mail.
  2. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom osobiście w siedzibie firmy Soltra sp. z o.o.
  3. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien skontaktować się w celu umówienia odbioru nagrody.
  4. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie przekazana.
  5. Organizator ma prawo podać udostępnić wizerunek zwycięzcy na Fanpage.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
  8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

   

   

  • 5. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż
   w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
  4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
  • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez
   sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

   

   Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 

  Informacje zawarte na stronie oraz materiałach reklamowych dewelopera, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.Wizualizacje mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne.